Universitetet i Bergen har i henhold til Universitets- og høgskoleloven et særskilt ansvar for langsiktig og grunnleggende forskning. UiB skal ha nysgjerrighetsdrevet forskning i bredden av sine fag. UiBs vitenskapelig ansatte skal ha sammenhengende tid til forskning. Dette krever forutsigbare rammer, gode arbeidsforhold og langsiktig planlegging. Vi vil følge opp strategiens mål om at UiB innen 2022 skal ha forskningsmiljøer i verdensklasse ved alle fakulteter og flere fagmiljøer av høy internasjonal kvalitet. Vi vil legge til rette for nye fremragende forskningssentre. Vi vil samtidig fremme en kultur for åpenhet, kreativitet samt vilje til å fange opp og utvikle uventede og ikke-etablerte ideer. 

Universitetets store faglige bredde er et fortrinn og et solid grunnlag for nyskapende fler- og tverrfaglig virksomhet av høy kvalitet og relevans for samfunnet. Vi vil legge til rette for at de ulike fagområdene får utvikle seg i tråd med sin egenart, samtidig som breddeuniversitetets unike muligheter skal bidra med kunnskap om sammensatte og globale forskningsspørsmål som fordrer samarbeid over faggrensene. Vi vil prøve ut nye rammer og virkemidler for fler- og tverrfaglig samarbeid. 

Styret ved UiB har pekt på tre tverrfaglige strategiske satsningsområder: marin vitenskap, globale samfunnsutfordringer og klima og energiomstilling. Alle disse har lang historie ved UiB, spenner over en rekke disipliner og har miljøer som holder fremragende internasjonal standard. De strategiske satsningsområdene bidrar vesentlig til UiBs profil, og de involverte fagmiljøene har stor faglig og politisk påvirkningskraft både nasjonalt og internasjonalt. Vi vil bidra til realisere strategiens ambisjoner innen de tre satsingsområdene ved å støtte fagmiljøer som driver grensesprengende forskning, og som evner å trekke til seg dyktige studenter og forskere. 

Vi vil arbeide for at UiBs deltakelse i de europeiske og nasjonale forskningsprogrammene styrkes. Vi vil utrede virkemidler for at UiBs forskere skal lykkes enda bedre med å få ekstern finansiering, og arbeide for at forskningsprogrammene også støtter uavhengig og nysgjerrighetsdreven forskning. 

Vi har høye ambisjoner for forskerutdanningen. Vi ønsker økt internasjonalt samarbeid og ved å styrke kandidatenes kompetanse innen forskningsetikk og universitetspedagogikk. Vi vil arbeide for at våre unge forskere og kunstnere utvikler seg mot et sterkt internasjonalt nivå. Vi vil gjøre en særlig innsats for å støtte unge lovende forskere, gjennom å utvikle talentprogrammer og initiere ulike og systematiske tiltak for å utvikle unge forskeres potensial. 

De fleste som tar en doktorgrad ved UiB skal imidlertid ikke ha sin videre karriere i universitets- og høgskolesektoren. Vi ønsker derfor å fremme og synliggjøre karrieremulighetene også utenfor akademia. Forutsigbarheten for unge forskere må økes, vi skal arbeide dedikert for å få ned midlertidigheten og for å gi god støtte til karriereutvikling. 

«Open science» omfatter både åpen publisering og åpen tilgang til forskningsdata. Vi mener at offentlig finansiert forskning skal og må deles og støtter derfor både det internasjonale og det nasjonale arbeidet med åpen publisering. 

UiB er eier av instituttselskapene Uni Research og CMR, samt datterselskaper, og forvalter disse på vegne av staten. Vi ønsker å videreutvikle selskapene til en slagkraftig enhet for oppdrags- og anvendt forskning på Vestlandet. Oppgavene skal fylles i nært og formalisert samarbeid med UiB.