Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet. Dette preger alle sider av vår virksomhet. Vi deltar i mange nettverk, utenlandske sentre og internasjonale organisasjoner for å dele kunnskap, skape samarbeid og arbeide sammen om forsknings- og utdanningsrelaterte spørsmål. Dette gir oss et godt grunnlag for å arbeide for at ansatte og studenter gis de beste muligheter for internasjonalt samarbeid. 

Samtidig er vi en ledende nasjonal institusjon med et særlig ansvar for å forvalte norsk språk og historie. UiB bør styrke sitt rekrutteringsarbeid rettet mot studenter og sørge for at ansettelsesprosedyrene er effektive og oversiktlige for søkere med utenlandsk bakgrunn. 

I tråd med vedtatte strategier vil vi arbeide for økt internasjonal studentutveksling. 

Utenlandske studenter og ansatte skal få god engelskspråklig informasjon og tilrettelagte norskkurs. Vi vil sørge for fortsatt styrking av UiBs nettbaserte engelskspråklige informasjon og formidling. Vi vil utrede modeller for styrking av de ansattes fremmedspråkkompetanse, også i andre fremmedspråk enn engelsk.