Ledelse av akademiske institusjoner fordrer inngående kjennskap til universitetets faglige virksomhet og respekt for universitetets kjerneverdier. Vi vil videreføre eksisterende styringsmodell med valgt rektor. 

Vi vil styrke akademisk ledelse ved UiB og arbeide for et nært samarbeid mellom administrasjonen og den faglige ledelsen. UiBs ledere skal fremme en positiv og inkluderende organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø. Vi vil fremme inkluderende og forpliktende ledelse, transparente prosesser og utvikle en kultur med respekt for ulike roller, kunnskap og erfaring. Universitetet er tjent med engasjerte ansatte. UiB skal ha rom for kritiske ytringer både internt og eksternt.

Rekrutteringen til utlyste stillinger skal være bred, mangfoldig og internasjonal. Vi arbeide for at ledere på alle nivåer har redskaper og støttefunksjoner som gjør dem i stand til å utøve god og hensiktsmessig ledelse. Vi vil utvikle programmer for å styrke forsknings- og utdanningsledelse, og arbeide for bred kunnskap om universitetets organisasjonsstruktur og demokratiske organer. 

Vi ønsker en formålstjenlig og effektiv organisasjon som er tilpasset UiB kjerneoppgaver, som preges av høy kompetanse, effektiv arbeidsflyt, gjensidig tillit og der unødig rapportering fjernes. 

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø er en forutsetning for trivsel og gode resultater. Trakassering og diskriminering på arbeidsplassen skal ikke tolereres. Vi skal arbeide for likestilling i utvidet forstand, for en bedret kjønnsbalanse i studieprogram og i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger. UiBs ledere skal være kjent med likestillingsutfordringer og arbeide for å møte disse. 

Vi vil arbeide nært med verneombud, studentombud, studentenes foreninger og de ansattes fagforeninger.