Studentene og de ansatte er universitetets viktigste ressurs. Vi vil arbeide for en god rekrutteringspolitikk, helhetlig personalpolitikk, trygge arbeidsvilkår og for et godt læringsmiljø. Vi ønsker å tilby konkurransedyktige vilkår for våre ansatte; det omfatter lønn, arbeidsmiljø og karriere og faglige utviklingsmuligheter. 

Studenter beriker våre fagmiljøer og vi vil arbeide for at studentene inkluderes i universitetets fagmiljø så tidlig i studiet som mulig. 

Vitenskapelige ansatte skal oppleve at instituttledelsen bidrar til karriereplanlegging og sammenhengende tid til forskning. Gode og internasjonale rekrutteringsprosesser skal sikre høyt kvalifiserte vitenskapelige ansatte. Vi vil arbeide for å videreutvikle en sterk administrativ og faglig kompetent forskningsstøtte. 

Teknisk og administrativt ansatte skal gis karrieremuligheter og tilbud om etter- og videreutdanning i tråd med institusjonelle behov. 

Diversifisert finansiering av universitetets aktiviteter er viktig for å opprettholde institusjonell autonomi og iverksette styrets strategi. Derfor ønsker vi å arbeide for økt ekstern finansiering av vår forskning. Forskningsrådets ulike virkemidler er viktig for UiB, og vi vil arbeide for økt tilslag i alle utlysningskategorier. Vi vil arbeide videre for økt tilslag i Horisont 2020 og i ERC. Vi ønsker å videreutvikle samarbeidet med Bergen forskningsstiftelse for ytterligere å styrke rekrutteringen av unge forskertalenter ved UiB. 

Fakultetene finansieres i tråd med nasjonal finansieringsmodell gjennom en fast basisdel og en resultatdel, som samlet utgjør grunnbevilgningen. Vi mener at denne modellen skal videreføres. Fakultetenes ansvar er å finansiere utdanning og egen forskning, mens universitetet sentralt hovedsakelig skal finansiere strategiske og tverrfaglige tiltak som favner om hele universitetet. Sentrale tiltak skal være tidsbegrenset og fases ut etter en nærmere angitt tidsplan. Dermed unngår vi årlige rammekutt. Budsjettprosessene skal være transparente, og langtidsbudsjetter skal legges til grunn for prioriteringer. 

Moderne forskningsinfrastruktur er nødvendig for å oppnå høy kvalitet i forskning, utdanning og innovasjon, samtidig som slik infrastruktur er et viktig fortrinn i rekruttering, søknader om ekstern finansiering og etablering av nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Vi skal arbeide for en helhetlig organisering av forskningsinfrastruktur, dataregistre, arkiv og samlinger, og utvikle disse i samhandling med våre viktigste samarbeidspartnere. 

Tilpassede og fremtidsrettede arealer er viktig for UiB. Vi vil utarbeide en arealplan for UiB som ivaretar de langsiktige behovene til de ulike fagmiljøene og studentene. Denne planen skal bidra til utvikling av fakulteter, klynger og sørge for en samlet campusutvikling i samspill med byen rundt.