Kunnskapsklyngene skal, i tråd med UiBs strategi, være en av våre viktigste arenaer for samhandling med andre virksomheter i offentlig og privat sektor i regionen. Samarbeidet omfatter alle av universitetets fire lovpålagte oppgaver, i tillegg til felles utnyttelse av infrastruktur og møteplasser. Klyngene vil være en arena for nyskapning og utdanningsprogrammene vil få en tydelig forankring i samfunnets langsiktige behov. 

Kunnskapsklyngene vil også være en av flere arenaer for videreutvikling av det nære samarbeidet med lokale myndigheter og frivillige organisasjoner. 

Vi ønsker å utvide og formalisere utdanningssamarbeidet med de regionale institusjonene. Vi vil også søke å utvikle strategiske partnerskap og bilaterale avtaler med utvalgte utdanningsinstitusjoner for å styrke og sikre UiBs profil som et forskningsintensivt breddeuniversitet. 

Universitetets instituttselskaper utfyller UiB ved at de i større grad driver anvendt forskning og oppdragsforskning. Samtidig er det avgjørende at denne aktiviteten hviler på et fundament av solid grunnlagsforskning og kunnskap. Samarbeidet mellom UiB og instituttselskapene mener vi må styrkes, formaliseres og integreres tettere i hverandres virke.