Undervisningen skal være forskningsbasert. Studentene skal tydelig merke at de studerer ved et forskningsintensivt universitet.

UiB skal utdanne faglig sterke, selvstendige og kompetente samfunnsborgere og attraktive kandidater til et arbeidsmarked i endring. Utdanningens arbeidslivsrelevans og studentenes relasjoner til arbeidsmarkedet skal styrkes blant annet gjennom systematisk samarbeid og dialog med arbeidslivet.

UiBs studietilbud skal preges av høy faglig kvalitet. Vi skal følge opp Kvalitetsmeldingen gjennom å arbeide for utfordrende og engasjerende studier, gode studiemiljø, tydelige og gjennomarbeidede studieprogram og varierte vurderingsformer og undervisning preget av studentdeltakelse. Arbeidet med digitale læringsverktøy og digital kompetanse skal videreføres gjennom DigUiB. Vi vil styrke undervisernes pedagogiske kompetanse og arbeide for at undervisning skal være meritterende. 

Vi vil fortsette arbeidet med å tilby faglige mentorordninger i studieprogrammene. Utdanningen styrkes også gjennom rekruttering av sterke og engasjerte studenter. Gjennom samarbeid og dialog med studentorganisasjonen vil vi stille tydelige krav til studentenes læringsinnsats og sørge for å styrke progresjonen i utdanningen. 

Både kunnskapsverdenen og arbeidslivet er internasjonale. Vi vil arbeide systematisk for å øke andelen av utvekslingsstudenter til og fra UiB, og for at flere studieemner tilbys på engelsk. 

Kvalitetsreformen medførte strukturerte studieprogrammer og har bidratt til at flere har gjennomført høyere utdanning. Samtidig er fleksibiliteten redusert. Vi ønsker å utrede om økt fleksibilitet kan gjøre utdanningene mer relevante for et skiftende arbeidsmarked og samfunnsliv, i tråd med idealene fra «liberal arts»-tradisjonen. Vi vil arbeide for å styrke studentenes muligheter til å kombinere studieemner på tvers av fakulteter og utdanningsinstitusjoner. 

UiB har utdannet langt færre lektorer til videregående skole enn det behovet tilsier. Samtidig er dyktige og engasjerte lærere i videregående skole en viktig forutsetning for samfunnsutviklingen og rekruttering av dyktige studenter. Vi mener at organiseringen av lektorutdanningstilbudet bør gjennomgås med tanke på en tydeligere profilering, økt antall kandidater, samt enklere organisering og samarbeid mellom de involverte fakultetene og eksterne samarbeidspartnere. 

Vi vil etablere og utrede virkemidler og rammer for mer fler- og tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene om utdanningene vi tilbyr for å sikre at studietilbudene våre er komplementære og nyskapende. 

UiB har fortsatt et relativt beskjedent omfang av etter- og videreutdanningstilbud (EVU), samlet sett. Samtidig er behovet for universitetenes bidrag til livslang læring økende. Vi ønsker å øke etter- og videreutdanningen, både som kurstilbud og som oppdragsvirksomhet.